Jak ovlivňují specifika energetického trhu ceny služeb

Elektrická energie se liší oproti ostatním komoditám zejména tím, že ji není možné skladovat. Rozlévá se sítí od výrobce ke spotřebitelům cestou nejmenšího odporu, v rámci sítě už tedy není možné určit, kdo ji vyrobil, natož oddělit příslušné množství a vyčlenit jej pro určitého spotřebitele. Spotřebitelé vlastně objednávají v reálném čase tím, že odebírají energii přímo ze sítě podle své potřeby.

V rámci sítě je nutné udržovat rovnováhu, tedy množství vyrobené energie musí odpovídat množství spotřebované energie, samozřejmě se zahrnutím ztrát, ke kterým dochází během přenosu. Pokud množství vyrobené energie převyšuje spotřebu, nebo naopak požadavky spotřebitelů jsou vyšší než aktuální výroba, dochází k nerovnováze. Oba nerovnovážné stavy jsou nežádoucí, neboť dochází ke změnám frekvence v síti, která může následně způsobit výpadek. Za účelem snížení rizika nerovnováhy v síti státy zřizují jeden, nebo více dispečinků. V České republice jde o společnost ČEPS, a.s., která jako jediný subjekt vlastní licenci k provozu elektroenergetické přenosové soustavy.

Tím se dostáváme k otázce, jak funguje fyzický přenos a distribuce elektrické energie v České republice a jaké subjekty na trhu figurují.

VÝROBCE > PŘENOSOVÁ SÍŤ > DISTRIBUČNÍ SÍŤ > SPOTŘEBITEL

Elektrárny jsou napojeny do přenosové sítě, kterou tvoří zejména nadzemní vysokonapěťové elektrické vedení a rozvodny s transformátory. Tvoří páteř přenosu elektřiny a zajišťuje přenosy velkých objemů na velké vzdálenosti a jak již bylo zmíněno, jejím jediným provozovatelem je ČEPS, a.s.

Distribuční síť pak přenáší elektrickou energii z přenosové soustavy ke spotřebiteli. V ČR získalo licenci k provozu 5 subjektů – ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce, UCED Chomutov a SV servisní, které provozují distribuční sítě na vymezených územích.

Jak je patrné z informací výše, počet subjektů v rámci přenosové a distribuční soustavy je omezený, jejich činnost je podmíněna získáním licence, kterou uděluje stát. Stěží tedy můžeme mluvit o konkurenčním prostředí, které by utvářelo cenu za provoz a správu sítí. Z toho důvodu jsou tyto ceny regulovány Energetickým regulačním úřadem ve vydávaném Energetickém regulačním věstníku, kde jsou stanoveny ceny jednotlivých souvisejících služeb. Struktura regulovaných poplatků je uvedena v tabulce níže.

A nyní jak funguje dodávka elektřiny po obchodní stránce? V tuto chvíli do hry vstupuje obchodník, což je ekonomický subjekt, který se snaží maximalizovat svůj zisk, tedy za co nejnižší cenu nakoupit a za co nejvyšší cenu prodat. Je potřeba ještě zmínit operátora trhu, který registruje účastníky trhu, zjišťuje a vyhodnocuje odchylky mezi sjednanou a skutečnou dodávkou.

Nákup elektřiny může proběhnout na základě bilaterální dohody obchodníka přímo s výrobcem, kdy existují vzorové smlouvy, ve kterých jsou hlavními body předmět dodávky, cena a případné sankce za nedodržení smlouvy. Nicméně většina obchodů probíhá na burze. Pro Česko je nejdůležitější burza European Energy Exchange v Lipsku, kde se tvoří největší objemy obchodů ve střední Evropě. Její dceřinou firmou je pražská Power Exchange Central Europe. V Česku funguje ještě Českomoravská komoditní burza Kladno, kde nakupují obce, ministerstva nebo firmy.

Mezi výhody obchodů realizovaných na burze patří skutečnost, že jsou anonymní. Protistranou je vždy burza, tudíž je vysoká garance toho, že obchod je v pořádku a bude dodáno. Většinou se podaří dosáhnout i lepších cen. Účastníky burzy se mohou stát města, kraje, průmyslové a zemědělské firmy, teplárny, vodárny, obchodní firmy…, vlastně kdokoliv, kdo splní minimální odběr. Podmínky pro účast na burze stanovuje burza samotná, většinou žádá doložit existenci subjektu, jeho hospodářské výsledky, případně odbornou způsobilost.

Seznámili jsme se se subjekty, které na trhu elektřiny figurují a s procesem nákupu. Na základě toho je zřejmé, jak je koncipována cena elektřiny pro velkoodběratele a z jakých složek se skládá.

Kdy a na jak dlouhé období dopředu nakoupit elektrickou energii je věštěním z křišťálové koule, je velmi náročné odhadnout vývoj ceny v dalším období. Na délce období, na které je elektřina nakoupena, pak závisí zpoždění, se kterým reaguje celková cena za elektrickou energii na situaci na trhu a okamžik, kdy změna ceny ovlivní nákladovou stránku ekonomiky firmy.

Na následujícím grafu je patrný strmý růst ceny elektřiny, který začal přibližně již v polovině loňského roku a od té doby cena neustále roste.

Křivka zobrazuje růst cen silové elektřiny na burze, v konkurenčním prostředí mnoha obchodníků.

Regulovaná složka ceny je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem a zůstává přibližně stejná. Následující grafy zobrazují rozložení obou složek v celkové ceně:

Poskytování služeb datacentra, potažmo hostingových a cloudových služeb zcela bezpochyby patří k odvětvím, jejichž činnost bez elektrické energie není možná. Ač využíváme nejmodernější technologie, které jsou úsporné, bez elektřiny naše služby zkrátka fungovat nebudou. Následující graf demonstruje růst podílů nákladů na elektrickou energii na celkových nákladech na webhosting: